Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Time lapse construction camera là gì? Ứng dụng của Auto Timelapse trong xây dựng

Time lapse construction camera hay hiểu đơn giản là ứng dụng Timelapse trong công trình xây dựng tạo nên hình ảnh, video Timelapse chất lượng chuyên nghiệp. Đây là giải pháp phục vụ theo dõi giám sát công trình thi công đồng thời là công cụ cung cấp những hình ảnh truyền thông ấn tượng cho công trình.